X Menu sluiten

Taal

Algemene verkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Twente

Algemene Verkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Twente

Versie Definitief

11 april 2016

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;

Opdrachtnemer: Publiekrechtelijke Rechtspersoon, Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling,
zijnde de Veiligheidsregio Twente, die aan Opdrachtgever diensten verstrekt;

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever onder andere bestaande uit
het verzorgen van cursussen, opleidingen, trainingen, oefeningen;

Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Artikel 2 Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten terzake, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever (hoe ook genaamd) wordt hierdoor uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan
indien en in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of onverbindend
worden verklaard, danwel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of de
Overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich inspannen om
de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling
van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

Artikel 3 Offertes

1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de
offerte. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. Opdrachtnemer is pas gebonden
aan een uitgebrachte offerte zodra (i) de offerte getekend is door Opdrachtgever, (ii) de getekende offerte is
ontvangen door Opdrachtnemer, en (iii) Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
getekende offerte deze alsnog herroept; dan wel zodra Opdrachtnemer met de uitvoering van de offerte is
begonnen.
2. In een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld verzend- en
administratiekosten) voor zover uit de offerte niet anders blijkt.
3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
4. Een offerte kan enkel geheel en niet gedeeltelijk worden geaccepteerd door Opdrachtgever. Iedere gedeeltelijke
acceptatie van een offerte en/of aanpassingen die zijn aangebracht aan een offerte door Opdrachtgever zijn onverbindend ten opzichte van Opdrachtnemer, tenzij deze gedeeltelijke acceptatie en/of wijzigingen door
Opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.
5. Mondelingen toezeggingen, wijzigingen aan en invullingen op de offerte zijn slechts van kracht voor zover deze
schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevestigd zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht
om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan
niet in gedeelten.
2. De Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, (i) waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of (ii) waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichting
voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten
die daar het gevolg van zijn volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer
Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg
van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was.
4. Indien is overeengekomen tussen Partijen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat
Opdrachtgever de resultaten van een daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat degene die gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer
beschikken over de vereiste geneeskundige verklaringen en/of keuringsbewijzen welke betrekking hebben op de
te verrichten diensten onder de Overeenkomst. Indien dergelijke verklaringen of keuringsbewijzen ontbreken
heeft Opdrachtnemer het recht betrokkenen de diensten te onthouden. Het afnemen van diensten van
Opdrachtnemer zonder de noodzakelijke geneeskundige verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor
risico van Opdrachtgever.
6. Wederzijds zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een
behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.

Artikel 5 Contractsduur, uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door
Partijen.
2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een bepaalde einddatum of duur voor de uitvoering van de
werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever, in geval van overschrijding daarvan door
omstandigheden die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, gerechtigd Opdrachtnemer een redelijke
termijn te stellen van niet minder dan 20 werkdagen waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te
zijn. Bij gebreke van die uitvoering binnen de gestelde redelijke termijn is Opdrachtgever gerechtigd de
Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Overschrijding
van de overeengekomen of door de Opdrachtgever gestelde duur van de uitvoering van de werkzaamheden
geeft de Opdrachtgever geen recht op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichting noch op enige aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 6 Prijzen

1. Op Overeenkomsten waarin geen vaste prijs is afgesproken zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing.
Op Overeenkomsten waarin een vaste prijs is afgesproken zijn de leden 4 en 5 van dit artikel van toepassing. De
leden 6 tot en met 8 van dit artikel zijn op alle Overeenkomsten van toepassingen.
2. Indien geen vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtgever gefactureerd worden op basis van het aantal bestede
uren maal het toepasselijke uurtarief van Opdrachtnemer zoals van toepassing gedurende de periode waarin de
dienstverlening wordt verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is afgesproken.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om haar uurtarieven te wijzigen (ook gedurende de uitvoering van een
Overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter
pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever schriftelijk van
de tariefswijziging op de hoogte werd gebracht.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd gedurende het uitvoeren van een
Overeenkomst haar prijzen te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst indien
door een stijging van kostprijsbepalende elementen als inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies,
lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende
omstandigheden, die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet kon voorzien of
overzien. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
5. Bovendien mag Opdrachtnemer de prijs verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst
wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk en daarbij behorende prijs waren geschat en vastgesteld op basis van misleidende,
onjuiste of onvolledige informatie.
6. Opdrachtnemer kan zijn prijzen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst verhogen indien
Opdrachtnemer ’s kosten die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst worden verhoogd als
gevolg van wijzigingen in overheidsmaatregelen, sociale premies en/of wettelijke regels die van toepassing zijn
op Opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs in overeenstemming met de
voorgaande uitgangspunten schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10
werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, kan
Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen
na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer te laten
weten de Overeenkomst te willen beëindigen.
8. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een
geldigheidsduur tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Hierna heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen
en tarieven te herzien. Nieuwe prijzen en tarieven zullen uiterlijk twee weken voor afloop van het kalenderjaar
bekend worden gemaakt.
9. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig
of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen als hierboven weergegeven, zijn voor rekening van de
Opdrachtgever. Eveneens heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te
schortenindien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
10. De Opdrachtgever staat borg voor een introductie van de opdracht en van de trainer(s)/instructeur(s) van
Opdrachtnemer conform de in de organisatie geldende reglementen en gewoonten.
11. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks facturen zenden. Voor Overeenkomsten met een looptijd die
korter is dan drie maanden zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever na afloop van de Overeenkomst de
betreffende facturen zenden.

Artikel 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden in de contractueel overeengekomen valuta en binnen 30 dagen na factuurdatum,
op een door Opdrachtnemer in de factuur aan te geven wijze, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het
recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verlangen
voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst.
2. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van
Opdrachtnemer op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim
zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij
aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1½ % per maand of gedeelte van een maand
waarover het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd alle verder aan Opdrachtnemer toekomende
rechten.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen
van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Opdrachtnemer als gevolg van het verzuim van
Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste
15% van de vordering.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Indien de Overeenkomst (mede) de levering van een zaak of goed betreft, gaat de eigendom daarvan pas op
Opdrachtgever over wanneer laatstgenoemde aan Opdrachtnemer heeft voldaan al hetgeen hij krachtens of in
verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of het in verband daarmee verrichten van diensten aan
Opdrachtnemer verschuldigd is.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk daarvan op de hoogte te
stellen.
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek van Opdrachtnemer te verstrekken.
5. Opdrachtnemer mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale
bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag
belasten of als betaalmiddel mag gebruiken.
6. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Opdrachtnemer zich bevinden en die mede
terug te nemen.
7. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Opdrachtnemer geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken
op zo’n manier opslaan en labellen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Opdrachtnemer
toebehoren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken, dienen door Opdrachtgever binnen 5
werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de betreffende dienst of
levering van de betreffende zaak schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer: (i) indien het een dienst betreft, de diensten, alsnog op de
juiste wijze verlenen, tenzij het alsnog verlenen van de diensten voor Opdrachtgever niet zinvol meer is en
Opdrachtgever (schriftelijk) aan kan tonen dat zulks het geval is, in welk geval Opdrachtnemer de betreffende
diensten zal crediteren.

Artikel 10 Annulering, verplaatsing en opzeggingen van cursussen / trainingen

Voor mondeling en/of schriftelijk bevestigde cursussen/trainingen door Opdrachtnemer gelden de onderstaande
annuleringsvoorwaarden:
1. Annulering van de bevestigde boeking of deelname kan alleen per brief, per fax of per e-mail worden
doorgegeven aan de bedrijfsvoeringsadministratie van Opdrachtnemer.
2. Bij annulering of verplaatsing van een bevestigde cursus/training zal de voor de cursus geldende prijs (hierna
“Prijs”) als volgt in rekening worden gebracht:
a. bij annulering meer dan 3 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus/training: geen Prijs;
b. bij annulering meer dan 2 maanden, maar minder dan 3 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van
de cursus/training: 25% van de totale Prijs;
c. bij annulering meer dan 1 maand, maar minder dan 2 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de
cursus/training: 50% van de totale Prijs;
d. bij annulering meer dan 10 werkdagen, maar minder dan 1 maand voorafgaand aan de aanvangsdatum van
de cursus/training: 75% van de totale Prijs;
e. bij annulering minder dan 10 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus/training: 100% van
de totale Prijs.
3. Indien (één der) partijen een opdracht tussentijds wensen te beëindigen, wordt in onderling overleg een situatie
gerealiseerd die recht doet aan de belangen van beide partijen. Indien de Opdrachtgever de opdracht wenst te
beëindigen en hierover geen overeenstemming wordt bereik, zal de Opdrachtgever de totale offertekosten en de
kosten van reeds verrichte diensten voldoen.
4. Eventuele examenkosten die verband houden met een cursus/training zullen volledig worden doorbelast aan
Opdrachtgever. De examenkosten zijn ook verschuldigd indien de cursus minder dan 10 werkdagen
voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus wordt geannuleerd.
5. Eventueel door Opdrachtgever vooruit betaalde bedragen die betrekking hebben op de geannuleerde
cursus/training zullen, onder aftrek van de kosten voor annulering, worden terugbetaald.
6. Bij verhindering van (één of meerdere van de deelnemers van) de Opdrachtgever voor de opleiding/cursus of
training of een deel daarvan bestaat de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven.
Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om in voorkomende gevallen administratiekosten ad € 50 in rekening
te brengen voor het administratief doorvoeren van de wijziging van deelnemer.
7. Een Overeenkomst betreffende dienstverlening anders dan het aanbieden van een cursus/training, kan door
Partijen schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.
8. Indien een Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met
Opdrachtgever en op kosten van Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
dienstverlening aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtgever toerekenbaar zijn. In het laatste geval is Opdrachtnemer niet gehouden een overdracht van de
dienstverlening te verzorgen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat Opdrachtnemer gehouden is enige schadevergoeding te
betalen, indien:
a. Opdrachtgever niet voldoet aan op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en (indien nakoming nog
mogelijk is) Opdrachtgever niet binnen 20 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe alsnog zijn
verplichtingen nakomt;
b. Opdrachtgever failliet wordt verklaard of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd,
Opdrachtgever overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming of Opdrachtgever surséance van
betaling aanvraagt of wordt verleend.
2. Voorts heeft Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever danwel de door Opdrachtgever
aangewezen deelnemer aan een training of cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten
indien:
a. Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet;
b. Deelnemer niet de benodigde vooropleidingen/diploma’s kan (aan)tonen;
c. Deelnemer fysiek of medisch niet in staat is de training/cursus onder (verzwaarde) fysieke omstandigheden
uit te voeren.
3. De bevoegdheid van Opdrachtnemer om de Overeenkomst te ontbinden is onverminderd alle andere rechten
van Opdrachtnemer. Indien zich één van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigheden voordoet, worden
alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
4. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen,
onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden (waaronder begrepen gederfde winst) en rente, in
geval de wedepartij één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de wederpartij, na
schriftelijke aanmaning om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te
komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen.
5. Ingeval van een situatie als genoemd onder 11.4 is de vordering over het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst, en ook uit de opschorting of beëindiging voortvloeiende schade, direct opeisbaar. Voorts kan
Opdrachtnemer alsdan het door haar geleverde als haar eigendom terugvorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft
gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de
Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren.
2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende
kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reparatie of vervanging van de zaken) voor rekening van
Opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (waaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een
onrechtmatige daad) is beperkt tot de door Opdrachtgever geleden directe schade die is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal: (i)
het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer terzake daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel (ter
keuze van Opdrachtnemer) (ii) een bedrag gelijk aan tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum
van € 100.000 in geval van zaakschade en € 500.000 in geval van letselschade. Indien er zowel zaakschade als
letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 500.000 van toepassing.
3. In geval van een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt
als in lid 2 genoemd, waarbij het onder lid 2 (ii) genoemde bedrag gelijk is aan het gefactureerde bedrag voor op
grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden gedurende de laatste zes
maanden, zonder dat dit met twee wordt vermenigvuldigd, waarbij de in lid 2 van dit artikel genoemde maxima
eveneens van toepassing zijn.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die noodzakelijk zijn om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zijnde alle niet als directe
schade aan te merken schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet van Opdrachtnemer.
6. Het betreden van de terreinen van Opdrachtnemer geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan
voertuigen of ander materieel van Opdrachtgever of haar ondergeschikten is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
7. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van Opdrachtnemer, welk gebruik niet in het kader
van een door Opdrachtnemer geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en is Opdrachtgever derhalve aansprakelijk voor enige vorm van
schade aan hemzelf en/of Opdrachtnemer, en vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierdoor voor alle
aanspraken die hiermee verband houden.
8. Deelname aan praktische cursussen, realistische trainingen dient te geschieden, gebruik makend van de
daarvoor bestemde wettelijk verplichte en goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals
uitrukkleding, veiligheidsschoeisel, helm, veiligheidsbril, handschoenen, ademluchtapparaat, enz.). De
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en
uitrustingsstukken door deelnemers van Opdrachtgever.

Artikel 14 Vrijwaring/Garantie

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierdoor voor aanspraken van derden op Opdrachtnemer als gevolg
van de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.
2. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend te zijn dat de door hem aangedragen deelnemers activiteiten zullen
ondernemen welke niet van gevaar ontbloot zijn en dat de deelnemers zich daarvan ten volle bewust zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade als gevolg van mogelijke gevaar opleverende activiteiten in
het kader van door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever gegeven cursussen, trainingen, activiteiten
en/of oefeningen.
4. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden en / of software etc.
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en / of software etc. vrij
zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van hun verplichtingen onder de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden
redelijkerwijze buiten hun wil, daaronder begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme
weersomstandigheden (vorst, wind, mist en regen), brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van
Opdrachtnemer, terroristische acties, daden van lokale of nationale overheden of andere bevoegde autoriteiten,
geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties. In geval van overmacht aan de zijde van één van
de Partijen worden de verplichtingen van Partijen opgeschort.
2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden is elke partij bevoegd de Overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen.

Artikel 16 Verzekeringen

1. Opdrachtgever zal alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten ten einde haar werknemers en andere
belangen te dekken die verbandhouden met enige training/cursus die door Opdrachtnemer wordt gegeven,
zoals, maar niet beperkt tot een industriële ongevallen verzekering.
2. Opdrachtnemer zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten en instant houden ten behoeve van de
door haar gegeven trainingen/cursussen. De verzekering zal Opdrachtnemer ’s aansprakelijkheid als bedoeld
onder artikel 13 dekken.

Artikel 17 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als
vertrouwelijk worden aangemerkt.
2. Wet op persoonsregistratie: relevante gegevens over (potentiële) opdrachtgevers, alsmede
deelnemers/cursisten, kunnen worden opgenomen in geautomatiseerde bestanden. De geregistreerde gegevens
zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van de Opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking
worden gesteld, anders dan voortvloeiende uit haar taakuitoefening (bijv. Belastingdienst).
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, één der Partijen gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de
betreffende partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten (hoe ook genaamd) ongeacht of deze toekomen aan Opdrachtnemer,
hulppersonen van Opdrachtnemer of aan toeleveranciers van Opdrachtnemer en welke door Opdrachtnemer
worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst of welke rusten op werken, diensten of leveringen die in het
kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt of geleverd, blijven
berusten bij Opdrachtnemer.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte werken, diensten en materialen, zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook,
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, noch voor intern noch voor extern gebruik, in welke vorm dan ook.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht. Op dergelijke kennis berustende intellectuele eigendomsrechten behoren enkel toe aan
Opdrachtnemer.
4. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van de cursussen,
trainingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 19 Niet-overname personeel

1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan,
op generlei wijze, direct of indirect, middelijk of onmiddellijk medewerkers (vast of tijdelijk) van Opdrachtnemer
(of van ondernemingen die van de zijde van Opdrachtnemer zijn betrokken bij de uitvoering van deze
Overeenkomst), in dienst nemen danwel anderszins voor zich laten werken. Overtreding van dit verbod leidt tot
het verbeuren van een direct opeisbare boete door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van tweemaal het
jaarsalaris van de betreffende medewerker.

Artikel 20 Geschillen

De bevoegde rechter van de rechtbank Oost Nederland te Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen die voortvloeiende uit of samenhangen met de Overeenkomst.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht
van toepassing.

Artikel 22 Wijzigingen van de voorwaarden

Deze voorwaarden mogen door Opdrachtnemer van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen
op Opdrachtgever van toepassing zijn 20 werkdagen nadat Opdrachtnemer de wijzigingen schriftelijk aan
Opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van
wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt
tegen de wijzigingen mag Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door
Opdrachtnemer wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Bijlage 1: Bijzondere voorwaarden voor de verhuur van materieel van Opdrachtnemer

1. Het gehuurde materieel mag alleen worden gebruikt voor de normale uitoefening van het beroep of bedrijf van
Opdrachtgever zoals door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bekend gemaakt voor de aanvang van de
verhuur.
2. De Opdrachtgever verbindt zich de huurprijs conform de Overeenkomst te betalen, het gehuurde materieel
behoorlijk te behandelen, in overeenstemming met de handleiding/instructies zoals verstrekt door
Opdrachtnemer en na beëindiging of afloop van de huur terug te geven aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever
wordt geacht de bijbehorende gebruiksvoorschriften te begrijpen en zich daaraan te houden.
3. Bij de aanvang van de huur zal Opdrachtgever de gehuurde zaken controleren op gebreken. Een rapportage van
deze controle zal door beide Partijen worden ondertekend. Indien door Opdrachtgever geen gebreken schriftelijk
ter kennis van de Opdrachtnemer zijn gebracht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de gehuurde zaken, wordt
het huurmateriaal geacht in goede staat te hebben verkeerd bij de aanvang van de huur.
4. De huur gaat in op de dag dat het gehuurde materiaal, af magazijn Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever door een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever. De huur
eindigt - met inachtneming van de minimum overeengekomen huurtermijn – op de dag dat het gehuurde
materiaal wordt geretourneerd bij Opdrachtnemer ‘s magazijn op het adres zoals vermeld in de Overeenkomst.
5. Het gehuurde materiaal dient bij retournering te verkeren in behoorlijke, gereinigde en bedrijfsvaardige toestand.
Opdrachtgever zal de geretourneerde gehuurde zaken controleren op gebreken. Een rapportage van deze
controle zal door beide Partijen worden ondertekend.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, niets uitgezonderd, die gedurende de huurtermijn aan het
gehuurde materiaal door wie dan ook wordt toegebracht, zelfs wanneer deze schade buiten de schuld van
Opdrachtgever heeft plaats gehad. Noodzakelijke reparatiekosten, anders dan voor het opheffen van normale
slijtage, zijn gedurende de huur tijd voor rekening van de Opdrachtgever, evenals herstel van het gehuurde
materieel dat na terugkeer daarvan dient plaats te vinden vanwege andere oorzaken dan normale slijtage. Indien
herstel moet plaatsvinden na retournering van het gehuurde materieel loopt de huurbetaling door tot dat het
gehuurde materieel weer volledig is hersteld. De kosten voor herstel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Reparaties aan en herstel van het gehuurde materieel mogen alleen door derden worden uitgevoerd na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
7. In geval van beschadiging en/of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het gehuurde materieel zal Opdrachtnemer
zorgdragen voor vervanging. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen door Opdrachtgever worden
gedragen.
8. In geval van algeheel verlies of vergaan van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook (daaronder begrepen
een zodanige beschadiging dat herstel van het gehuurde technisch niet mogelijk dan wel economisch niet
verantwoord is), zal de Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd door een schriftelijke
verklaring van Opdrachtnemer. Het recht van Opdrachtnemer de Overeenkomst te beëindigen is onverminderd
de overige rechten van Opdrachtnemer. Voorts is Opdrachtgever in voornoemd geval een onmiddellijk opeisbare
schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt berekend:
a. het totaal van de nog niet vervallen huurtermijnen; vermeerderd met:
b. het uit de boeken van Opdrachtnemer blijkende bedrag van de bij het sluiten van de Overeenkomst
gecalculeerde restwaarde van het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode.
9. Transport en expeditie van en naar Opdrachtnemer ‘s magazijn geschieden voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht (voor zijn rekening) het gehuurde materieel te verzekeren gedurende
het transport en voorts tegen alle gebruikelijke schaden, gedurende de volledige huurtermijn. De
verzekeringspolis dient Opdrachtnemer te vermelden als (mede)verzekerde. Op het eerste verzoek van
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolis verstrekken.
10. Het huurmaterieel blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en mag niet ter beschikking aan derden
worden gesteld.